آگهی مزایده نوبت اول و دوم


شرکت صفائیه یزد (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به اجاره محل غرفه به شماره های 2 صنایع دستی، 3 ترمه وصنایع دستی، 15 کافی شاپ، 16 عکاسی روبن، 19 صنایع دستی، 21 ترمه و صنایع دستی، 26 کافی شاپ محوطه هتل جدید، 447 آزاد ، فروشگاه های میدان ابوذر،فروشگاه تزئینات خودرو ونانوایی واقع در میدان ابوذر، و کارخانه یخسازی خود را به صورت اجاره واگذار نماید . از متقاضیان محترم دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 17/10/1398 با مراجعه به محل هتل به نشانی یزد - صفائیه – خیابان تیمسار فلاحی– هتل صفائیه (امور مالی) نسبت به رویت محل و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده اقدام نمایند . بازگشایی پاکات پیشنهادی راس ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 19/10/1398 طبق برنامه زمانبندی شده در محل دفتر مدیر عامل شرکت انجام می گردد. ضمنأ آگهی انتشار یافته از طریق سایتهای ذیل قابل رویت میباشد .
1.www.safaiyeh.pih.ir
2. www.pih.ir
3. www.ptrco.ir
4. www.mfnews.ir
بدیهی است به پیشنهادات واصله پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد شرکت صفائیه یزد

اولین و تنها هتل پنج ستاره استان یزد

هتل پارسیان صفائیه یکی از 22 هتل مجموعه شرکت هتلهای پارسیان می باشد که از سال 1335 تاسیس گردیده است.این هتل از دوقسمت باغ و جدید تشکیل شده است. هتل صفائیه در محله ی صفائیه شهرستان یزد واقع شده که از لحاظ موقعیت مکانی به مراکز خرید شهر و آثار باستانی آن نزدیک می باشد. آدرس : یزد،خیابان تیمسار فلاحی ، میدان امام حسن ..